Εκτύπωση Υπηρεσίες

• Παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ ή μεθανόλη (βιομεθανόλη) και χρήσης αυτού σε κυψέλες καυσίμου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σχεδιασμός, κατασκευή, μελέτη συστήματος ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος).

• Παραγωγή βιοκαυσίμων (σχεδιασμός, κατασκευή, μελέτη συστήματος ελέγχου, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος).

• Παραγωγή υδρογόνου από υγρά πυρόλυσης βιομάζας.

• Παραγωγή αερίου σύνθεσης μεσω συνδιασμένης θερμοχημικής καταλυτικής μερικής οξείδωσης και αναμόρφωσης υδρογονανθράνθράκων και ενδιαμεσών προιόντων μετατροπής της βιομάζας.

• Μετατροπή αερίου σύνθεσης μέσω διεργασιών υψηλής πίεσης σε υγρά συνθετικά καύσιμα και χημικές πρώτες ύλες.

• Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων βέλτιστου ελέγχου σε σύνθετα συστήματα διεργασιών

• Έλεγχος εφοδιαστικής αλυσίδας ενέργειας, προϊόντων.

• Μελέτη και σχεδιασμός καινοτόμων συστημάτων διαχωρισμού ρευστών (καθαρισμός syngas, δέσμευση CO2 με απορρόφηση).

• «Έξυπνα» ηλεκτρικά δίκτυα ενέργειας.

• Ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων για εφαρμογές ελέγχου σε ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις και χημικές διεργασίες.

• Ανάπτυξη ηλεκτροδίων και διατάξεων για χρήση σε κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC).

• Ανάπτυξη και βελτιστοποίησης ηλεκτροδίων και membrane electrode assemblies για κυψέλες καυσίμου και ηλεκτρολυτικές διατάξεις τύπου πολυμερικής μεμβράνης (PEM).

• Εφαρμογή της τριοδικής λειτουργίας για την βελτιστοποίηση της απόδοσης κυψελών καυσίμου.

• Διερεύνηση των πρακτικών εφαρμογών του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης. Ειδικότερα αντιδράσεις υδρογόνωσης/αφυδρογόνωσης σε αντιδραστήρες μεμβράνης στερεού ηλεκτρολύτη αγωγών πρωτονίων.

• Ανάπτυξη διατάξεων κυψελών καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη αγωγών πρωτονίων.