Εκτύπωση Υπηρεσίες

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ένας πλήρης κατάλογος με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανάλυσης - χαρακτηρισμού υλικών:

Περιγραφή Ανάλυσης

Όργανο

Παρατήρηση Μορφολογίας, ημιποσοτική στοιχειακή ανάλυση και χαρτογράφηση στοιχείων σε επιφάνειες στερεών δειγμάτων (με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης και X - ray EDS ) JEOL 6300& Oxford ISIS 2000
Μορφολογία, διαστάσεις νανοσωματιδίων, δομικές ιδιότητες και κρυσταλλική κατάσταση υλικών, διαφοροποιήσεις στην κρυσταλλικότητα και στη στοιχειομετρία και προσδιορισμός χημικά διαφορετικών φάσεων JEOL JEM 2010& Oxford INCA
Ταυτοποίηση Κρυσταλλικών Φάσεων σε στερεά (XRD) Siemens D-500
Μέγεθος Μοναδιαίας Κυψελλίδας Ζεολίθων (XRD) Siemens D-500
Ειδική Επιφάνεια (με φυσική ρόφηση N2) Autosorb-1, Quantachrome
Ειδική Επιφάνεια και Όγκος Μικροπόρων (με φυσική ρόφηση N2, μέθοδος t-plot) Autosorb-1, Quantachrome
Κατανομή Μεγέθους Πόρων (με φυσική ρόφηση N2) Autosorb-1, Quantachrome
Κατανομή Μεγέθους Σωματιδίων με Περίθλαση laser (μέθοδος υγρής διασποράς, χωρίς διασπαρτικό) Mastersizer-S, Malvern
Κατανομή Μεγέθους Σωματιδίων με Περίθλαση laser (μέθοδος υγρής διασποράς, με διασπαρτικό) Mastersizer-S, Malvern
Κατανομή Μεγέθους Σωματιδίων με Περίθλαση laser (μέθοδος ξηρής διασποράς) Mastersizer-S, Malvern
Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Στοιχείων (με Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy, ICP-AES) Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Μέτρηση V και Ni σε καταλύτες FCC με ICP Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Μέτρηση σπανίων γαιών (La, Ce, Nd, Pr, Sm), σε καταλύτες FCC, με ICP Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Μέτρηση Cu και Fe σε δείγματα οίνου Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Προσδιορισμός τοξικών μετάλλων σε νερό και λύματα, με ICP (Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, As) Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Προσδιορισμός μεταλλικών στοιχείων σε τέφρες, με ICP (Ca, Mg, Fe, Ti, Na, K, P) Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Προσδιορισμός Fe, Mn και Zn σε δείγματα φερριτών Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Μελέτη στερεών με μεθόδους θερμοκρασιακού προγραμματισμού και ανιχνευτή MS (TPD-H2, TPD-NH3, TPR, TPO) AMI-1, Altamira& Omnistar Balzers
Θερμική ανάλυση με TGA, DSC και DTA SDT 2960, TA intruments

Η Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών, για να εξασφαλίσει τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες της, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα Ελέγχου/Διασφάλισης Ποιότητας. Το πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας περιλαμβάνει μια σειρά από αρχές λειτουργίας οι οποίες, αν τηρηθούν αυστηρά κατά την διάρκεια της παραλαβής και της ανάλυσης των δειγμάτων θα παράγουν ακριβή αποτελέσματα με σταθερή ποιότητα. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι σύμφωνο με τις αρχές του ISO 9002 και εφαρμόζεται για όλα τα δείγματα που παραδίδονται για ανάλυση.

services_clip_image001

Το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Οργάνωση του προσωπικού, υπευθυνότητες και προγράμματα εκπαίδευσης
  • Διαδικασίες για παρακολούθηση των δειγμάτων και για την έκδοση εγγράφων
  • Διαδικασίες Ποιότητας και εξετάσεις για επαλήθευση μεθόδων
  • Εσωτερικές Διεργασίες ελέγχου ποιότητας και διαδικασίες για διορθωτικές ενέργειες
  • Διακρίβωση εξοπλισμού και διαδικασίες προληπτικής συντήρησης
  • Αποτίμηση ποιότητας αποτελεσμάτων και διαδικασίες για έκδοση εκθέσεων αποτελεσμάτων

Για την διατήρηση της υψηλής ποιότητας των αποτελεσμάτων διεξάγονται επιπλέον έλεγχοι όπως διεργαστηριακές μελέτες, εσωτερικά πρότυπα, δείγματα ελέγχου και επαναληπτικά δείγματα. Το σύστημα ποιότητας εφαρμόζεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες του λαμβάνουν σωστά και ακριβή αποτελέσματα.
Όλα τα όργανα διακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με πρότυπες διαδικασίες. Η απόκριση των οργάνων θεωρείται ικανοποιητική όταν βρίσκεται μέσα σε προκαθορισμένα όρια. Επίσης, για να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία τους, τα όργανα συντηρούνται σύμφωνα με προκαθορισμένες διαδικασίες.
Εξαιρετικής σημασίας είναι η ανιχνευσιμότητα των δειγμάτων, από την παραλαβή μέχρι και την τελική έκδοση της έκθεσης αποτελεσμάτων. Η ανιχνευσιμότητα των δειγμάτων στη ΜΑΥ εξασφαλίζεται ως εξής:

  • Τα δείγματα παραδίδονται στο εργαστήριο από τον πελάτη ερμητικά κλειστά και με το όνομα τους.
  • Καθώς το δείγμα παραλαμβάνεται συμπληρώνεται ένα έντυπο παραλαβής δείγματος, το οποίο υπογράφεται τόσο από τον πελάτη όσο και από τον υπεύθυνο παραλαβής δειγμάτων της Μονάδας. Στο έγγραφο σημειώνονται μεταξύ άλλων, η ημερομηνία, το όνομα του δείγματος και οποιεσδήποτε πιθανές οδηγίες προφύλαξης.
  • Ο υπεύθυνος παραλαβής δειγμάτων επιθεωρεί την κατάσταση του δείγματος, του δίδει ένα εσωτερικό αριθμό και καταγράφει το δείγμα στο πρωτόκολλο εισερχομένων δειγμάτων του εργαστηρίου.
  • Ο υπεύθυνος παραλαβής δειγμάτων καταγράφει επίσης τις αιτούμενες αναλύσεις και προγραμματίζει σε ειδικό έντυπο την διεξαγωγή των αναλύσεων.