Εκτύπωση Εξοπλισμός

Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, η ΜΑΥ έχει αναπτύξει σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή (συνολικής αξίας περίπου 780.000 Euro), για τον λεπτομερή φυσικό, χημικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό υλικών, που περιλαμβάνει :

 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας (HRΤΕΜ) με δυνατότητα μεγέθυνσης εως και 1.200.000 φορές σε συνδυασμό με Μικροανάλυση (τοπική στοιχειακή ανάλυση) (X - ray EDS)
 • Παρατήρηση μορφολογίας επιφανειών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης , με δυνατότητα μεγέθυνσης του αντικειμένου από 10 εως και 300.000 φορές (SEM) σε συνδυασμό με Μικροανάλυση (τοπική στοιχειακή ανάλυση) (X - ray EDS)
 • Χαρτογράφηση στοιχείων σε επιφάνειες ή κατα μήκος επιλεγμένων γραμμών με SEM - EDS
 • Μέτρηση ειδικής επιφάνειας (ΒΕΤ) με ρόφηση αζώτου
 • Επιφάνεια και όγκος μικροπόρων (μέθοδος t - plot) με ρόφηση αζώτου
 • Όγκος και κατανομή μεγέθους πόρων ρόφηση αζώτου
 • Ταυτοποίηση κρυσταλλικών ενώσεων σε στερεά υλικά με περίθλαση ακτίνων Χ (XRD)
 • Προσδιορισμός μεγέθους μοναδιαίας κυψελλίδας ζεολίθων με περίθλαση ακτίνων Χ (XRD)
 • Στοιχειακή ανάλυση υδατικών διαλυμάτων καθώς και κάθε είδους στερεών υλικών, ανόργανων και οργανικών, με ατομική φασματοσκοπία εκπομπής ICP - AES
 • Κατανομή μεγέθους σωματιδίων με περίθλαση laser (μέθοδοι υγρής και ξηρής διασποράς)
 • Μελέτη προσρόφησης-εκρόφησης αερίων σε καταλυτικές επιφάνειες με μεθόδους θερμοκρασιακού προγραμματισμού, για τον προσδιορισμό διασποράς μετάλλων (TPD - H 2), συγκέντρωσης όξινων θέσεων (TPD - NH 3), οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων (TPR - TPO) κλπ.
 • TGA - DSC για την μελέτη της μεταβολής των χαρακτηριστικών υλικών σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας.