Εκτύπωση Ερευνητικές Περιοχές

Η Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών είναι ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών, με κύρια αποστολή την παροχή ευρέως φάσματος αναλυτικές υπηρεσίες υποστήριξης στα ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα που εκτελούνται στο ΙΔΕΠ. Επιπλέον η ΜΑΥ αναπτύσσει νέες και βελτιστοποιεί τις υπάρχουσες αναλυτικές μεθόδους και παρέχει υπηρεσίες σε κρατικούς, εκπαιδευτικούς και βιομηχανικούς φορείς. Η ΜΑΥ χειρίζεται ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων που σχετίζονται με αναλύσεις, από την εκτέλεση πρότυπων αναλύσεων ρουτίνας, μέχρι την επίλυση προβλημάτων που απαιτούν σημαντική ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών.

Η Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών ανήκει στην οριζόντια δομή του Ινστιτούτου και έχει ρόλο υποστηρικτικό, παρέχοντας υπηρεσίες προς όλες τις ερευνητικές ομάδες του ΙΔΕΠ. Στόχος της δημιουργίας της ήταν η συγκέντρωση εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από όλες τις ερευνητικές ομάδες, ούτως ώστε να παρέχονται υπηρεσίες χαρακτηρισμού και αναλύσεις σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα και να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτόν ο ιδιωτικός τομέας, όπως π.χ. βιομηχανίες της περιοχής, οι εταιρείες που εγκαθίστανται στην Θερμοκοιτίδα του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης κ.λ.π. Οι στόχοι επομένως της Μονάδας είναι εστιασμένοι προς την καλύτερη εκπλήρωση του παραπάνω ρόλου.

Η ΜΑΥ έχει ήδη αναπτύξει άριστες πειραματικές εγκαταστάσεις και έχει συγκεντρώσει υψηλής ποιότητας σύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό, για τον λεπτομερειακό φυσικό, χημικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό ανόργανων υλικών, καταλυτών, πολυμερών, μεμβρανών, μοριακών κοσκίνων κ.α. Ο πιο σημαντικός στόχος της είναι η συνεχής επέκταση, ολοκλήρωση και αναβάθμιση των αναλυτικών υπηρεσιών που προσφέρει. Αυτό επιτυγχάνεται με την παραπέρα βελτίωση της υποδομής μέσω της απόκτησης νέων σύγχρονων οργάνων. Ο χαρακτηρισμός υλικών έως και το χαμηλότερο επίπεδο παρατήρησης και η διερεύνηση τοπικά εμφανιζόμενων φαινομένων, θεωρούνται σαν οι σημαντικότερες ανάγκες. Η προμήθεια ισχυρών αναλυτικών συσκευών, αποφασιστικής σημασίας για κάθε μελλοντική ανάπτυξη στον χαρακτηρισμό υλικών, βρίσκονται συνεχώς στον στρατηγικό σχεδιασμό της.

Η Μονάδα είναι οργανωμένη με τρόπο που καθιστά εύκολη την πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα, στις υπηρεσίες που παρέχει. Για την καλύτερη οργάνωση αλλά και για την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων αναλυτικών υπηρεσιών, η ΜΑΥ διαπιστεύθηκε με το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002. Το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας έχει θεσμοθετηθεί χάριν των πελατών του εργαστηρίου, για να εξασφαλισθεί ότι τα αποτελέσματα που δίδονται είναι σωστά και ακριβή. Η ΜΑΥ έχει ένα σύστημα παραλαβής δειγμάτων το οποίο επιτρέπει τον αποτελεσματικό χειρισμό των δειγμάτων και περιλαμβάνει διαδικασίες παρακολούθησης των εισερχομένων δειγμάτων. Η ΜΑΥ διαθέτει επίσης συστήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας για την έκδοση των εκθέσεων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές.