Έργα

Έργο
Προϋπολογισμός
Ημ. Έναρξης
Ημ. Λήξης

Συνολικός Προϋπολογισμός 3.180.438€
 • Επίδειξη αειφόρου και αποτελεσματικής παραγωγής βιοκαυσίμων 2ης γενιάς και εφαρμογή τους σε αστικό περιβάλλον (BIOFUELS-2G)
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου: BIOFUELS2G
1.416.350€ 01/01/2010 31/12/2012
 • Μελέτη Αποτελεσματικής Αξιοποίησης Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Ενθαλπίας για Θέρμανση και Παραγωγή Ενέργειας με Χρήση Βέλτιστων Ρευστών Ανταλλαγής Θερμότητας και Ενεργοπαραγωγικών Συστημάτων
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου: Latsis grand
12.000€ 01/01/2010 31/12/2010
 • Simultaneous Production of Hydrogen and C2's Hydrocarbons in Solid Oxide Membrane Reactors
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου:
668.000€ 11/01/2009 10/01/2012
 • Regenerative PEM Fuel Cells
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου:
250.000€ 01/09/2009 31/08/2011
 • High Temperature Fuel Cells
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου:
500.000€ 28/07/2008 27/01/2010
 • Automotive Chassis Development for 5-Days Car (AC-DC)
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου:
32.000€ 01/10/2006 30/09/2010
 • Πυρόλυση και αναβάθμιση Βιομάζας
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου:
76.626€ 01/12/2009 31/01/2012
 • Ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου:
225.462€ 01/12/2008 31/01/2011