Έργα

Έργο
Προϋπολογισμός
Ημ. Έναρξης
Ημ. Λήξης

Συνολικός Προϋπολογισμός 8.490.412€
 • BMW NG Components and Fuels
 • Αριθμός Συμβολαίου: BRPR-CT96-0213
 • Κωδικός Έργου: KOI.010112
195.000€ 01/02/1997 31/03/2000
 • Novel Bifunctional Nanocomposite catalysts for the removal of Nitrogen Oxides from Oxygen-Rich streams using Hydrocarbons or Oxygenates as Reductants
 • Αριθμός Συμβολαίου: ENV4-CT97-0658
 • Κωδικός Έργου: KOI.010117
272.000€ 01/04/1998 31/03/2001
 • Application of the concepts of Electrochemical promotion (NEMCA) and Carrier Doping (DIMSI) in Designing Novel De-NOx catalysts for Lean-Burn engines
 • Αριθμός Συμβολαίου: BRPR-CT97-0460
 • Κωδικός Έργου: KOI.010118
340.000€ 01/12/1997 30/11/2000
 • MSA of Netherlands, Italy, Greece, Sweden, Norway, Israel investigating the RTD needs of SMEs and promoting their participation in the Fifth Framework Programme
 • Αριθμός Συμβολαίου: BRMA-CT98-8033
 • Κωδικός Έργου: KOI.010120
97.600€ 01/02/1999 30/04/2000
 • Optimization of Industrial Kilns by Means of Using Low 02 Content Exhaust Gases from Gas-turbine Cogeneration Systems
 • Αριθμός Συμβολαίου: JOE3-CT98-7024(CRAFT)
 • Κωδικός Έργου: KOI.010126
85.000€ 01/12/1998 30/11/2000
 • Recovery and Utilization of Carbon Dioxide (RUCADI)
 • Αριθμός Συμβολαίου: BRRT-CT98-5089
 • Κωδικός Έργου: KOI.010127
18.000€ 01/12/1998 01/12/2000
 • DeNox Process for the refinery of the future (DENOX PRO)
 • Αριθμός Συμβολαίου: G1RD-CT1999-00065
 • Κωδικός Έργου: KOI.010132
460.600€ 01/02/2000 31/01/2003
 • Catalytic Abatement of N2O and Nox form Combustion Power Plants (CADENOX)
 • Αριθμός Συμβολαίου: ENKS-CT99-00001
 • Κωδικός Έργου: KOI.010139
222.700€ 01/03/2000 28/02/2003
 • Virtual Plant-Wide Management and Optimisation of Responsive Manufacturing Networks (VIP-NET)
 • Αριθμός Συμβολαίου: G1RD-CT-2000-00318
 • Κωδικός Έργου: KOI.010145
299.018€ 01/01/2001 31/12/2003
 • Catalysts Development for Catalytic Biomass Flash Pyrolysis Producing Promissing Liquid Biofuels (BIOCAT)
 • Αριθμός Συμβολαίου: ENK6-CT2001-00510
 • Κωδικός Έργου: KOI.010149
527.157€ 01/01/2002 31/12/2004
 • Development of Ceramic Membranes for Olefin Recovery form Liquefied Petroleum Gases (CERAMA-LPG)
 • Αριθμός Συμβολαίου: G5RD-CT-2001-00544
 • Κωδικός Έργου: KOI.011100
360.000€ 01/09/2001 28/02/2005
 • Renewable fuels for advanced powertrains (RENEW)
 • Αριθμός Συμβολαίου: SES6-CT-2003-502705
 • Κωδικός Έργου: KOI.011117
834.480€ 01/01/2004 31/12/2007
 • Coordination of Nanostructured Catalytic Oxides Research and Development in Europe (CONCORDE)
 • Αριθμός Συμβολαίου: NMP2-CT-2004-505834
 • Κωδικός Έργου: KOI.011120
23.400€ 01/03/2004 30/05/2006
 • IN-SItu study and DEvelopment of processes involving nano-PORE Solids (INSIDE PORES)
 • Αριθμός Συμβολαίου: 500895
 • Κωδικός Έργου: KOI.011122
90.129€ 01/10/2004 31/03/2006
 • IMMACULATE - LIFE02: Improvement of Urban Environment Quality of Air and Noise Levels by an Integrated, Cost Effective and Multi-Level Application of Clean Vehicle Technologies
 • Αριθμός Συμβολαίου: LIFE02 ENV/GR/000359
 • Κωδικός Έργου: KOI.013109
636.500€ 01/09/2002 31/08/2004
 • Αναβάθμιση Υποδομής και Εξοπλισμού ΕΙΤΧΗΔ/Τ.Π.Θ.
 • Αριθμός Συμβολαίου: 9913501/ΠΕΠ 1994-1999 ΚΜ
 • Κωδικός Έργου: DIA.010059
1.188.086€ 01/05/1999 30/04/2001
 • Δημιουργία και ενίσχυση εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών του εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων του Ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών
 • Αριθμός Συμβολαίου: 96ΕΠΥ24Ε
 • Κωδικός Έργου: DIA.010207
297.021€ 01/10/1997 16/06/2000
 • Βελτιστοποίηση Διεργασιών Διϋλιστηρίων με Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καταλυτών
 • Αριθμός Συμβολαίου: ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ
 • Κωδικός Έργου: DIA.010212
217.420€ 01/11/1998 30/04/2001
 • Εφαρμογή τεχνολογίας αξιολόγησης καταλυτών για την πετρελαϊκή βιομηχανία (ΑΚΜΩΝ)
 • Αριθμός Συμβολαίου: ΕΠΑΝ (Μέτρο 4.2)
 • Κωδικός Έργου: DIA.010220
2.083.640€ 01/03/2002 28/02/2006
 • Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με κυψελίδες καυσίμου και καύσιμο μεθανόλη
 • Αριθμός Συμβολαίου: ΕΠΑΝ 4.5.1 - ΚΩΔ: Ε25
 • Κωδικός Έργου: DIA.010228
91.712€ 15/06/2003 14/06/2006
 • Εκμετάλλευση βιοαερίου χώρων ταφής απορριμμάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος ("Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης")
 • Αριθμός Συμβολαίου: ΕΠΑΝ Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.6
 • Κωδικός Έργου: DIA.010229
10.026€ 10/05/2003 10/05/2005
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες για Βιώσιμη Ανάπτυξη ("Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης")
 • Αριθμός Συμβολαίου: ΕΠΑΝ Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.6
 • Κωδικός Έργου: DIA.010230
29.368€ 01/09/2003 13/11/2009
 • Φιλικές προς το Περιβάλλον Διεργασίες διύλισης κλασμάτων πετρελαίου και απομάκρυνσης των Νοχ από τα απαέρια χρησιμοποιώντας καινοτόμα νανοδομημένα μικρο/μεσοπορώδη καταλυτικά υλικά
 • Αριθμός Συμβολαίου: ΓΓΕΤ: ΗΠΑ-032 (Δράση: 4.3.6.1.β)
 • Κωδικός Έργου: DIA.010231
54.000€ 01/04/2004 31/03/2006
 • Ανάπτυξη νέων χημικών διεργασιών για την Παραγωγή Ελληνικού Βιοντήζελ από Βιομάζα και οι χρήσεις του στην Ελληνική αγορά (ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ)
 • Αριθμός Συμβολαίου: ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ
 • Κωδικός Έργου: DIA.010233
57.555€ 01/03/2004 28/02/2007